Folk and Traditional Song Lyrics:
Mo Ri Geal Dileas

Home Main Menu Folk Song Lyrics A B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 D1 D2 E F G H I J K L1 L2 M N O P Q R S1 S2 S3 S4 T U V W1 W2 XYZ SearchShare page  Visit Us On FB


Mo Ri Geal Dileas

Mo Ri Geal Dileas

Sist
Mo rn geal dleas, dleas
Mo rn geal dleas nach till thu nall?
Cha till mi fhin riut, a ghaoil, cha 'n fhaod mi,
O chin a ghaoil 's ann tha mise tinn.

Is truagh nach robh mi an riochd na faoilinn
A shnmhadh aotrom air bhrr nan tonn;
Is bheirinn sgrobag don eilean Ileach,
Far bheil an ribhinn dh'fhg m'inntinn trom.

Is truagh nach robh mi 's mo rogha cile
Air mullach shlibhte nam beanntan mr,
'S gun bhi 'gar n-isdeachd ach ein an t-slibhe,
'S gun tugainn fhin di na ceudan pg.

Thug mi crr agus naoi mosan
Anns na h-Innsean a b'fhaide thall,
'S bean bidhchead t'aodainn cha robh ri fhaotainn.
'S ged gheibhinn saoghal chan fhanainn ann.

Thug mi mos ann am fiabhras claoidhte
Gun dil rium oidhche gum bithinn be;
B'e fth mo smaointean a l 's a dh'oidhche,
Gum faighinn faochadh is tu bhi 'm chir.

Cha bhi mi strth ris a' chraoibh nach lb leam
Ged chinneach bhlan air bhrr gach gig.
Mo shoraidh sln leat ma rinn thu m'fhgail,
Cha d'thinig trigh gun mhuir ln 'na digh."

IX
OCT98
Download the song in PDF format for printout etc. Download the song in RTF format for editing etc.

E-Book - An Annotated Compendium of Old Time American Songs by James Alverson III