Folk and Traditional Song Lyrics:
Sileas Puirt a Beul

Home Main Menu Folk Song Lyrics A B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 D1 D2 E F G H I J K L1 L2 M N O P Q R S1 S2 S3 S4 T U V W1 W2 XYZ SearchShare page  Visit Us On FB


Sileas Puirt a Beul

Sileas Puirt a Beul

Tha bann' aig na caoraich uile (x3)
'S galan aig a' chaora chruim
Ubh oirr' cho mo/r ri gamhain
'S e cho sleamhain ris an i\m

Sheatadh cailleach ruilleadh cailleach
Sheatadh cailleach ris a' bhalg
Sheatadh cailleacg Uileam Bhuidhe
Ris a bhuidheann a bh'air falbh

Ruilleadh cailleach nan cailleach
Ri cailleach bhaile nan cailleach
'S gu seatadh a chailleach Hearach
Ris a chaillich a bh'air falbh

Ruilleadh cailleach lain Bhuidhe
Ris a chailleach a bh'aig Uileam
's nuair a thug Anna dhith an curachd
B'fheadar a dh'lain Curraidh falbh

Thoir a nall Ailean thugam,
Ailean thugam, Ailean thugam
Thoir a nall Ailean thugam
S'eatadh e'n t-urlar

Cha teid Fionnlagh a dh'Eige
Ged nach po\sda e feasda
Cha teid Fionnladh a dh'Eige
Dh'Eige cha teid Fionnlagh

Ceann ruadh air a nighean
Buidhe ruadh air a nighean
Ceann ruadh air a nighean
Mar a bh'air a ma\thair

Translation:

All the sheep have milk
And the one with the crooked horn has a gallon
She has an udder as big as a milk cow's
And it's as slippery as butter

The old woman would set
The old woman would reel
The old woman would set to the bag
Yellow-haired William's old woman would set
To the company that had gone

The old woman of the old women would reel
To the old woman of the town of old women
And the old woman of Harris would set
to the old woman who had gone

Yellow-haired John's old woman would reel
To William's old woman
And when Anna took off her mutch
John Curry had to go away

Bring Allan over to me, to me, to me
Bring Allan over to me,
He would set the floor

Finlay won't go to Eigg
Although he's not married yet
Finlay won't go to Eigg
To Eigg Finlay won't go

The girl has red hair
The girl has yellow-red hair
The girl has red hair
Just like her mother

From ther Si/leas album Beating Harps
CC
                         apr96
Download the song in PDF format for printout etc. Download the song in RTF format for editing etc.