Folk and Traditional Song Lyrics:
Flower of Scotland

Home Main Menu Folk Song Lyrics A B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 D1 D2 E F G H I J K L1 L2 M N O P Q R S1 S2 S3 S4 T U V W1 W2 XYZ SearchShare page  Visit Us On FB


Flower of Scotland

Flower of Scotland
(John Angus Macleod)

O Fhlu\ir na h-Albann,
cuin a chi\ sinn
an seo\rsa laoich
a sheas gu ba\s 'son
am bileag feo\ir is fraoich,
a sheas an aghaidh
feachd uailleil Iomhair
's a ruaig e dhachaidh
air chaochladh smaoin?

Na cnuic tha lomnochd
's tha duilleach Foghair
mar bhrat air la\r,
am fearann caillte
dan tug na seo\id ud gra\dh,
a sheas an aghaidh
feachd uailleil Iomhair
's a ruaig e dhachaigh
air chaochladh smaoin.

Tha 'n eachdraidh du\inte
ach air di\ochuimhne
chan fheum i bhith,
is faodaidh sinn e\irigh
gu bhith nar Ri\oghachd a-ri\s
a sheas an aghaidh
feachd uailleil Iomhair
's a ruaig e dhachaidh
air chaochladh smaoin.

This is "Flower of Scotland", the unofficial national anthem of Scotland
(written in the 1960's by the Corries) translated into Scottish Gaelic.
Story behind the song:
Aig ce\ilidh ann an Du\n De\agh sheinn Anna NicGillEathain a' Bheurla de
seo. Thuirt i rium, "'S bochd nach robh Ga\idhlig air an o\ran." Fichead
mionaid an de\idh sin dh'eirich i is sheinn i na facail seo, a chuir mi
ris fhad 's a bha sinn ag o\l cupan ti\!

<At a ceilidh in Dundee, Ann Lorna-Gilles sang the English version of
this. She said to me "It's too bad that there isn't a Gaelic version of
the song." Twenty minutes after that she got up and sang these words
which I put to the song while we were drinking cups of tea!>

John Angus Macleod, from his book "Na freumhan thug dhomh cothrom fa\s".
The book also contains Gaelic versions of "Bridge over troubled water",
"Mull of Kintyre", "A red red rose" and "The Dark Island". Available from
the author: 5 Berkeley Crescent, Lydney, Gloucestershire, England, GL15 5SH
CC
Download the song in PDF format for printout etc. Download the song in RTF format for editing etc.