Folk and Traditional Song Lyrics:
Buain Na Rainich(Cutting the Bracken)

Home Main Menu Folk Song Lyrics A B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 D1 D2 E F G H I J K L1 L2 M N O P Q R S1 S2 S3 S4 T U V W1 W2 XYZ SearchShare page  Visit Us On FB


Buain Na Rainich (Cutting the Bracken)

Buain Na Rainich (Cutting the Bracken)

(seist/chorus)
Tha mi sgi\th, 's mi leam fhi\n
Buain na rainich, buain na rainich;
Tha mi sgi\th, 's mi leam fhi\n,
Buain na rainich daonnan

(rannan/verses)

(1)
's tric a bha mi fhi\n 's mo leannan anns a' gleannan cheo\thar
'G e\isdeachd co\isir bhinn an doire, seinn sa choille dho\mhail

(2)
'S bochd nach robh mi leat a-rithist,
Sinn a bhitheadh ceo\lmhor;
Rachainn leat gu cu\l na cruinne
Air bha\rr tuinne seo\ladh

(3)
Ciod am feum dhomh a bith tuireadh -
De\ ni\ tuireadh dho\mhsa
'S mi\ cho fada o gach duine
B'urrainn tighinn gam cho\mhnadh?

(4)
Cul an tomain, bra\igh an tomain
Cul an tomain bho\idhich
Cul an tomain, bra\igh an tomain
H-uile latha nam o\nar

Note:From the excellent book Tog Fonn!, published by Taigh na Teud,
13 Breacais Ard, An t-Eilean Sgitheanach IV42 8PY. The book has music in
staff format too. I would highly recommend writing off for a copy of
their catalogue. ISBN of Tog Fonn is 1 871931 41 X CC

CC
Download the song in PDF format for printout etc. Download the song in RTF format for editing etc.