Traditional Sea Shanties & Sea Songs
Der Hamborger Veermaster

A Collection of lyrics for traditional Sea Shanties & Songs of the Sea.

Home Main Menu Sea Shanty A B C D E F G H I J K L M N O PQ R S T UV W XYZ SearchShare page  Visit Us On FB

Der Hamborger Veermaster

Ick heff mol en Hamborger Veermaster sehn,
: To my hooda! :
De Masten so scheef as den Schipper sien Been,
To my hoo da hoo da ho!

Refrain:
: Blow boys blow for Californio,
There is plenty of Gold
So I've been told
On the banks of Sacramento. :

2. Dat Deck weur vun Isen,
Vull Schiet uns vull Schmeer.
Dat weer de Schietgäng
Eer schönstes Pläseer.
Refrain:

3. Dat Logis weur vull Wanzen,
De Kombüs weur vull Dreck,
De Beschüten, de leupen
Von sülben all weg.
Refrain:

4. Dat Soltfleesch weur gröön,
Un de Speck weur vull Moden.
Kööm gev dat blots an
Wiehnachtsobend.
Refrain:

5. Un wulln wi mol seiln,
Ick segg dat ja nur,
Denn lööp he dree vörut
Und veer wedder retur.
Refrain:

6. As dat Schipp, so weer
Ok de Kaptein,
De Lüd für dat Schipp weern
Ok blots schangheit.
Refrain:


E-Book - An Annotated Compendium of Old Time American Songs by James Alverson III